Aarhus Universitets segl

Introduktion

Laboratorierne kan benyttes af forskere fra Aarhus Universitet, eller eksternt fra andre institutioner (med skriftlig samarbejdsaftale godkendt af Aarhus Universitet). Herudover udføres projekter for private virksomheder eller offentlige institutioner. Ud over standard-analyser udføres også special-analyser og eksperimentelt arbejde efter aftale med laboratorieleder for Geoscience laboratorierne Charlotte Rasmussen, eller opgaver i forbindelse med prøveindsamling og feltarbejde.

Faciliteterne benyttes desuden ifm. undervisning af studerende på bachelor-, kandidat- og Ph.d.-niveau indenfor geologi og geofysik. Vejledere forventes så vidt muligt at finansiere laboratoriearbejdet. Analyser udføres ofte af laboratoriebrugerne selv, efter obligatorisk instruktion (og under supervision) fra erfarne laboranter.


Laboratoriefaciliteter

Institut for Geoscience råder over en lang række forskelligartede laboratoriefacaliteter. Herunder finder du oversigter over de større og mindre instrumenter vi har på instituttet. 

Større instrumenter og faciliteter (pdf)

Mindre instrumenter og apparater (pdf)

Udover ovenstående specialudstyr har vi naturligvis også en række basisudstyr (såsom vægte, varmeskabe og forskellige ovne).

Basis laboratorieudstyr (pdf)

Use of 2-5 degrees cold storage facilities (pdf)

Har du bare brug for et hurtigt overblik, har vi samlet det i en overskuelig og printvenlig version her.

Kemikalier

Ud over laboratorieudstyr har vi på instituttet også en stor samling af diverse kemikalier. Sørg for altid på forhånd at orientere dig om brug af værnemidler mm. for de enkelte kemikalier.

Du finder en liste over instituttets kemikalier her.

Som ansat har du desuden mulighed for at få adgang til Kiros, der er det system vi gennem AU bruger til at registrere vores kemikalier. 

Til forskere

Som forsker ved Institut for Geoscience, er du naturligvis mere end velkommen til at benytte de mange muligheder der er i laboratoriet. 

Sikkerhedsintroduktion

For at sikre et sikkert og tilfredsstillende arbejdsmiljø skal alle studerende, ansatte, gæster osv. igennem et introduktionsforløb til sikkerheden i laboratoriet før de kan påbegynde deres arbejde.

Specialestuderende

Fra 2019 skal alle vejledere der har specialestuderende der skal arbejde i laboratorierne på Institut for Geoscience udfylde skemaet Laboratorieaftale specialestuderende sammen med den relevante laborant. Fomålet at at sikre et så gnidningsløst forløb som muligt og med fokus på at minimere eventuelle risikosituationer.

Studentermedhjælpere

På instituttet er der en række studentermedhjælpere ansat, som det er muligt at benytte til f.eks. savning og knusning af prøver. Bemærk, at studentermedhjælpere ikke må arbejde med de samme opgaver som uddannede laboranter ifølge instituttets definition af laboratorieopgaver.  

Til studerende

Som studerende er der stor mulighed for at komme til at arbejde i laboratorierne. Både i holdundervisningen og i forbindelse bachelor- og speciale-projekter.

Holdundervisning

Til dig, der skal i laboratoriet i forbindelse med undervisningen, har vi lavet en kort introduktion til de vigtigste regler, når du bevæger dig i et laboratorie. 

Individuelt laboratoriearbejde

Inden du må arbejde i laboratoriet på egen hånd skal du igennem et introduktionsforløb, bestående af et onlineforløb og en personlig 1:1 introduktion med Geoscience laboratorieleder Charlotte Rasmussen. Du kan læse mere her.Risikovurdering

AU har besluttet, at der skal være fokus på risikovurderinger for at forebygge skader og ulykker. Det betyder bl.a.:

  • Før al laboratoriearbejde påbegyndes, skal alle aspekter af metoden risikovurderes.
  • Arbejder man med giftige, kræftfremkaldende eller på andre måder farlige kemikalier har man pligt til at forsøge substitution til et mindre farligt produkt. Alle forsøg på substitution skal dokumenteres og dokumentation afleveres til Charlotte.
  • Før der indkøbes udstyr skal instituttets arbejdsmiljøorganisation inddrages ifm. indkøb, opsætning og dagligt brug.

Hvordan laver man en risikovurdering? Ved laboratoriearbejde: Spørg en af vores laboranter og se mere her.

STOP risikoen!

Alle laboranter ved instituttet er uddannet i (og har erfaring med) evaluering af en proces efter STOP princippet.

Hvis den kemiske risikovurdering viser, at det er et farligt stof eller materiale, som en person (ansat, studerende, gæst, håndværker eller andet) kan blive udsat for, skal det første skridt være at vurdere, hvordan man kan undgå at blive udsat for dem. Det er vigtigt, at man vælger foranstaltninger i den rigtige rækkefølge, så forebyggelsen bliver så effektiv som muligt. Det kaldes STOP-princippet – Substitution, Tekniske foranstaltninger, Organisatoriske foranstaltninger og Personlige værnemidler:

Substitution

Udskift farlige stoffer og materialer med nogen, der er ufarlige eller mindre farlige. Brug altid det mindst farlige produkt og den mindst farlige arbejdsmetode.

Tekniske foranstaltninger

Sørg for at indkapsle arbejdsprocessen, hvis det er muligt, brug et lukket anlæg eller få på anden måde arbejdsprocessen indkapslet, hvis det er muligt. Hvis det ikke er muligt, og man ikke kan undgå, at der frigives støv, aerosoler eller dampe til luften, skal man sørge for, at der er effektiv procesudsugning (fx stinkskab).

Organisatoriske foranstaltninger

Planlæg og tilrettelæg arbejdet, så man undgår eller begrænser udsættelsen for farlige stoffer og materialer – og sørg for, at stofferne ikke spredes. Det kan fx være ved at adskille eller afgrænse arbejdsområder samt ved at sørge for grundig rengøring og god hygiejne i forbindelse med håndtering af fx udstyr, affald og personlige værnemidler. Det kan også være ift. hvilke personer der må arbejde med en proces: Nogle opgaver kræver at det kun er en person med erfaring eller en særlig uddannelse der må udføre arbejdet.

Personlige værnemidler

Hvis man ikke kan fjerne udsættelsen på anden måde, skal der bruges egnede personlige værnemidler, der beskytter mod de farlige stoffer og materialer. Hvis man fx arbejder med handsker, er det vigtigt, at det er den rigtige type handsker, at de passer til personen og processen, og at de bliver brugt sikkert og efter både metodeforskrift og regler.

Prismodeller

Standardanalyser er prissat ud fra deres tidsforbrug samt omkostninger til forbrugsvarer og drift. Prisniveauerne justeres mindst 1 gang om året. Seneste pris på en opgave skal rekvireres ved instituttets laboratorieleder (Charlotte Rasmussen) som også gerne vejleder i at beregne den samlede pris for et projekt.  

Intern pris: Denne prismodel gælder for personale ansat på Aarhus Universitet.

Ekstern pris, samarbejdsaftaler: Alle analyser, der laves med eksterne samarbejdspartnere på et formaliseret projekt.

Ekstern pris, rekvireret arbejde: Laboratoriearbejde, der laves som bestillingsarbejde/serviceydelse for eksterne kunder, som ikke falder ind under kategorien samarbejde. Der skal udregnes en pris i hvert enkelt tilfælde.