Aarhus Universitets segl

Karriere

En uddannelse til geolog eller geofysiker kan føre til vidt forskellige jobs. Der er stadig meget i klodens opbygning og forandring gennem tiden, der er et mysterium, og arbejdet som geolog/geofysiker indebærer ofte feltarbejde og kobling mellem praktiske opgaver og teori.

Typiske jobs kan have hovedvægt på arbejde i felten med geofysiske målinger og udtagning af jordprøver fra dybe boringer. Andre fokuserer mere på laboratoriearbejde med at teste materialers egenskaber. For endnu andre ligger fokus på avancerede computermodeller af klima/miljø/råstoffer. Andre jobs igen har hovedvægt på administrationen af samfundets brug af vores naturressourcer; det er faktisk meget mere spændende og vigtigt, end det lyder. Gennem et helt arbejdsliv vil du sandsynligvis komme til at arbejde med noget af det hele.

Kontakt

Karrierevejledning for Nat-Tech:
karriere.nat-tech@au.dk 

Miljø og forurening

Som geolog eller geofysiker kan du arbejde med forurening og særligt jordforurening på flere måder. Arbejdet kan bestå i at lokalisere, vurdere og kortlægge jordforurening, men også i at oprense forurenede områder. Der kan også ligge en del arbejde i forbindelse med byggeprojekter på forurenet jord ved f.eks. at søge forskellige tilladelser, dokumentere og rådgive.

Grundvand

Mange arbejder inden for rådgivning omhandlende grundvand, hvor de laver risikovurderinger af forureningskilder, undersøger grundvandsressourcer og medvirker til oprensning af forurenet jord, f.eks. efter gamle lossepladser. Der er også gode muligheder for at komme til at arbejde med naturgenopretning.

Bæredygtige energiformer

Geologer og geofysikere spiller en nøglerolle i udviklingen af den del af energisektoren, der beskæftiger sig med mere bæredygtige energiformer. Via undersøgelser af undergrunden – både på land og i hav – findes de bedste steder til placering af vindmøller, og brug af undergrunden i forbindelse med fjernvarme – både varmelagring af sol/vind og varmeindvinding fra den dybere undergrund – er i voldsom vækst.   

Jobs i udlandet

En del geologer og geofysikere vælger at arbejde i udlandet, eller kommer på længere udlandsophold som en del af et projekt, de arbejder på. Det kan være i forbindelse med undersøgelser af undergrunden i et hav, hvor man søger efter forekomster af olie og gas, eller det kan være kortlægning af grundvand i et 3. verdensland. Der er en stor international interesse i Grønland – især muligheden for at finde råstoffer i undergrunden samt ønsket om at finde forklaring på de store ændringer i isen. Mange geologer og geofysikere er involveret i ekspeditioner i Grønland, og internationalt samarbejde er generelt udbredt blandt geologer og geofysikere.

Olie- og gasbranchen

Der er stadig en del, der finder job inden for olie- og gasbranchen. Hvor fokus tidligere var på at hente flest mulige råstoffer op, er der i dag langt mere fokus på at gøre mindst mulig skade på naturen, samtidig med at man sikrer behovet for energi og ressourcer. Dette gøres blandt ved at optimere indvindingen fra allerede eksisterende olie- og gasfelter vha. teknologiske udviklinger, samt at forske inden for genanvendelse af spildevand fra boringer og lagring af CO2 i undergrunden. Ekspertisen, som skal benyttes, er den samme, som bruges til at hente olie/gas op af jorden. Også efter den fossile æra er det interessant at fange og gemme CO2, for på den måde at genoprette atmosfæren.  

Den fossile sektor har omlægning fra olie/kul til metan i centrum i disse år. Hvis denne omlægning sker hurtigt, kan den være et vigtigt bidrag til den grønne omstilling.

Tværfagligt samarbejde

Fælles for stort set alle Geoscience-jobs er den store variation i arbejdsopgaver. De fleste oplever at skulle samarbejde med mange andre faggrupper, f.eks. biologer, ingeniører, agronomer og geoteknikere. Men der kan også være samarbejde med økonomer, jurister, arkæologer, arkitekter og politikere, så der er også brug for gode kompetencer inde for samarbejde og kommunikation. 

IT og avancerede computermodeller

IT spiller en stor rolle i geologens/ geofysikerens hverdag. Der skal indhentes mange data, som skal behandles, analyseres og tolkes og til sidst fremlægges for samarbejdspartnere og kunder, der har brug for visuel præsentation for at forstå konklusionerne. Derfor indgår kendskab til og kompetencer inden for forskellige GIS-værktøjer (Geografiske Informationssystemer) som en væsentlig del af uddannelsen. 

Især geofysikere vil endvidere ofte udnytte mere avancerede computermodeller til at beregne f.eks. elektromagnetiske felter, grundvandets bevægelser, når nedbøren varierer, og byer og landbrug oppumper mere grundvand i fremtiden, klimaudvikling i fortiden og i fremtiden, temperaturudvikling, når fjernvarmevand gemmes om sommeren og oppumpes om vinteren, og hvordan Jordens store motor driver pladebevægelser, supervulkaner og opbygningen af bjergkæder.


Peter Kongstad
Geofysiker, Qeye

Jeg startede som geologistuderende, men endte med at være mest interesseret i fysikfagene og fik hurtigt interesse for dets anvendelse via data science. 

I mine kandidatår blev det primært til fysik, og jeg fik lov til at bygge satellitten Delphini-1, som jeg sendte op med en Falcon-9 raket i Florida i 2018. Den blev leveret til den internationale rumstation og sat i kredsløb i 2019. Jeg skrev speciale i at anvende satellitdata med machine learning til at determinere overfladenære mineraler på Grønland.

Jeg arbejder nu som geofysiker i et konsulentfirma i energibranchen. Her laver jeg scriptbaserede avancerede modeller ud fra seismiske og andre geologiske data. Modellerne hjælper vores klienter med bedre at forstå undergrunden, som de arbejder i. Jeg arbejder generelt med store datamængder og klienter fra hele verden. Jeg sidder tit i ugent-lige møder med klienterne, hvor vi gennemgår modeller og diskuterer resultater. Det er et job, som kræver specialiseret geofysisk og teknisk viden samt programmeringssnilde. Man skal også kunne stille sig op og præsentere sine resultater til klienten.
 


Hvad kan jeg blive?

Mød en håndfuld af vores tidligere studerende og se, hvad de laver nu.

Kristine Albers Grunnet
Konsulent, NIRAS

Forestil dig, at du står på en græsmark. Terrænet er fladt med frit skue i kilometervis. Udsynet dækker sporadiske totter af krat og klynger af småtræer, uendelige marker og måske en lille bæk. Faktisk er der ikke nævneværdige variationer i synsindtrykket. Klassisk, midtjysk marklandskab. Ved siden af dig står en entreprenør. Han kigger forventningsfuldt på dig og spørger: ”Nå, hvor var det nøjagtigt, du sagde, jeg skulle lægge den nye indvendingsboring til grundvand?”.

Bare rolig. Du behøver ikke at svare. Men det gør Kristine. Og det har hun ikke noget imod, for hun ved, hvordan undergrunden tager sig ud under jeres fødder. Hendes metodiske værktøjskasse er geofysikken, hendes nysgerrighed er naturvidenskaben – og begge er forfinet og udviklet gennem hendes erhvervserfaring og ikke mindst hendes bachelor og kandidat i Geoscience på Aarhus Universitet.

Læs artiklen "Kristine ser det, der er usynligt ... med geofysisk data"

Malthe Maus
Geolog, COWI A/S

En sten er en sten, ikke? Og skal du bygge et hus, en kontorbygning, en jernbane, en motorvej eller noget helt femte, så gør du vel bare det. Ikke?

Nej. Så simpelt er det ikke. Uden forudgående analyser af jorden, du bygger på, kan det gå galt. Og ikke nødvendigvis på den der spektakulære wow-agtige måde, som du måske kender fra tårnet i Pisa. Mere galt på en økonomisk og sikkerhedsmæssig katastrofemåde.

Med andre ord: Ingeniørerne sidder på hænderne, indtil Malte overdrager sin boreprøveanalyse og anbefalinger. Så går de i gang.

Læs artiklen "Jorden kaldte på Malthe"

Mikkel Klahn
Geofysiker, Vattenfall Vindkraft

Jeg er uddannet geolog og skrev speciale ved Ole Rønø og Katrine Juul Andresen. 

Specialet var fokuseret på en tolkning af en 3D-seismisk kube på den norske shelf mellem Sogne-fjorden og Nordfjorden og en sekvensstratigrafisk analyse heraf. 

Jeg valgte en del fag med et geofysisk fokus (logtolkning, reflektionsseismik mv.) samt en del sedimentologi. 

I mit nuværende job består mine opgaver af ud-arbejdelsen af geoscience businesscases, planlægningen af offshore surveys, ledelsen af selvsamme surveys, kvalitetskontrol af data, modellering og rapportering, GIS-arbejde, kortlægning af risikoområder osv. 

Der er stor alsidighed i opgaverne, og der kommer hele tiden nye opgaver til, så længe man selv er åben for at gribe nye muligheder. 

Mette Mains Petersen
Miljøgeolog, COWI A/S

Under studiet havde jeg 35 ECTS på Institut for Kemi og 30 ECTS på Institut for Biologi. 

Jeg havde også en del fysik- og geofysikfag bl.a. om elektriske og elektromagnetiske metoder til grundvandskortlægning. Det generelle fokus var miljø, hydrologi, geokemi og geofysik.
 
Mit speciale omhandlede arsen i dansk drikkevand og grundvand og havde fokus på den humane eksponering.

Jeg arbejder primært med jordforurening, herunder prøvetagning, udarbejdelse af rapporter, historikker, undersøgelsesoplæg, myndighedsansøgninger, tilsyn, instruks af entreprenører og Environmental Due Dilligence.
 

Heiðrikur í Garði Mortensen
Ph.d.-studerende på Institut for Geoscience, Aarhus Universitet

Jeg har lavet både min bachelor og kandidat ved Geoscience i Aarhus, hvor jeg har været på dybjord (”hardrock”) retningen. Mere specifikt så har jeg arbejdet meget med geokemi og petrologi med anvendelser indenfor malmgeologi. I mit specialeprojekt fik jeg lov at samarbejde med et mineselskab, hvor jeg skulle undersøge dannelsesprocesserne for to intrusioner i Sydgrønland samt deres malmpotentiale. 

Som ph.d.-studerende er det primære formål at forske. Udover forskning, så har man også andre arbejdsopgaver som for eksempel at undervise, anden formidling, og så skal man også tage forskellige ph.d.-kurser.

Mit ph.d.-projekt handler om at undersøge masseudryddelser, som er sket tilbage i geologisk tid. Hovedformålet med projektet er at teste, i hvilken grad disse masseudryddelser er relateret til vulkanisme eller meteornedslag. For at teste disse hypoteser vil jeg analysere prøver med forskellige geokemiske metoder, men med fokus på nogle kemiske elementer, som hedder platinmetaller.
 

Christian Frigaard Rasmussen
Geolog, UNESCO Global Geopark Vestjylland

Jeg blev færdig med min bachelor i 2018 og min kandidat i 2020. På studiet fulgte jeg retningen ”Is og klima”, og mit speciale handlede om Permafrost og vindaflejrede sedimenter på Svalbard.

Mit arbejde består i flere ting:

  • Formidling af geologien i Vestjylland for besøgende, lokale og skoleelever gennem oplæg, guidede ture og elektroniske virkemidler (hjemmeside og app).
  • Udvikling og tilrettelæggelse af nye oplevelsespunkter og vandreruter inklusive støtte til lokale aktører som eksempelvis borgere/sogneforeninger, der ønsker at lave vandreruter eller opstille shelters. 
  • Udarbejdelse og koordinering af internationale projekter, hvor der skal formidles geologi på tværs af landegrænser og i samarbejde med andre UNESCO Globale Geoparker.
  • Selvstændig forskning samt udvikling og koordinering af forskningsprojekter, der foregår inden for geoparkens grænser.