Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fremtidsmuligheder

En uddannelse til geolog eller geofysiker kan føre til vidt forskellige jobs. Der er stadig meget i klodens opbygning og forandring gennem tiden, der er et mysterium, og arbejdet som geolog/geofysiker indebærer ofte feltarbejde og kobling mellem praktiske opgaver og teori.

Typiske jobs kan have hovedvægt på arbejde i felten med geofysiske målinger og udtagning af jordprøver fra dybe boringer. Andre fokuserer mere på laboratoriearbejde med at teste materialers egenskaber. For endnu andre ligger fokus på avancerede computermodeller af klima/miljø/råstoffer. Andre jobs igen har hovedvægt på administrationen af samfundets brug af vores naturressourcer; det er faktisk meget mere spændende og vigtigt, end det lyder. Gennem et helt arbejdsliv vil du sandsynligvis komme til at arbejde med noget af det hele.

Grundvand

Visninger

Mange arbejder inden for rådgivning omhandlende grundvand, hvor de laver risikovurderinger af forureningskilder, undersøger grundvandsressourcer og medvirker til oprensning af forurenet jord, f.eks. efter gamle lossepladser. Der er også gode muligheder for at komme til at arbejde med naturgenopretning.

Bæredygtige energiformer

Geologer og geofysikere spiller en nøglerolle i udviklingen af den del af energisektoren, der beskæftiger sig med mere bæredygtige energiformer. Via undersøgelser af undergrunden – både på land og i hav – findes de bedste steder til placering af vindmøller, og brug af undergrunden i forbindelse med fjernvarme – både varmelagring af sol/vind og varmeindvinding fra den dybere undergrund – er i voldsom vækst.   

Jobs i udlandet

En del geologer og geofysikere vælger at arbejde i udlandet, eller kommer på længere udlandsophold som en del af et projekt, de arbejder på. Det kan være i forbindelse med undersøgelser af undergrunden i et hav, hvor man søger efter forekomster af olie og gas, eller det kan være kortlægning af grundvand i et 3. verdensland. Der er en stor international interesse i Grønland – især muligheden for at finde råstoffer i undergrunden samt ønsket om at finde forklaring på de store ændringer i isen. Mange geologer og geofysikere er involveret i ekspeditioner i Grønland, og internationalt samarbejde er generelt udbredt blandt geologer og geofysikere.

Olie- og gasbranchen

Der er stadig en del, der finder job inden for olie- og gasbranchen. Hvor fokus tidligere var på at hente flest mulige råstoffer op, er der i dag langt mere fokus på at gøre mindst mulig skade på naturen, samtidig med at man sikrer behovet for energi og ressourcer. Dette gøres blandt ved at optimere indvindingen fra allerede eksisterende olie- og gasfelter vha. teknologiske udviklinger, samt at forske inden for genanvendelse af spildevand fra boringer og lagring af CO2 i undergrunden. Ekspertisen, som skal benyttes, er den samme, som bruges til at hente olie/gas op af jorden. Også efter den fossile æra er det interessant at fange og gemme CO2, for på den måde at genoprette atmosfæren.  

Den fossile sektor har omlægning fra olie/kul til metan i centrum i disse år. Hvis denne omlægning sker hurtigt, kan den være et vigtigt bidrag til den grønne omstilling.

Tværfagligt samarbejde

Fælles for stort set alle Geoscience-jobs er den store variation i arbejdsopgaver. De fleste oplever at skulle samarbejde med mange andre faggrupper, f.eks. biologer, ingeniører, agronomer og geoteknikere. Men der kan også være samarbejde med økonomer, jurister, arkæologer, arkitekter og politikere, så der er også brug for gode kompetencer inde for samarbejde og kommunikation. 

IT og avancerede computermodeller

Visninger

IT spiller en stor rolle i geologens/ geofysikerens hverdag. Der skal indhentes mange data, som skal behandles, analyseres og tolkes og til sidst fremlægges for samarbejdspartnere og kunder, der har brug for visuel præsentation for at forstå konklusionerne. Derfor indgår kendskab til og kompetencer inden for forskellige GIS-værktøjer (Geografiske Informationssystemer) som en væsentlig del af uddannelsen. 

Især geofysikere vil endvidere ofte udnytte mere avancerede computermodeller til at beregne f.eks. elektromagnetiske felter, grundvandets bevægelser, når nedbøren varierer, og byer og landbrug oppumper mere grundvand i fremtiden, klimaudvikling i fortiden og i fremtiden, temperaturudvikling, når fjernvarmevand gemmes om sommeren og oppumpes om vinteren, og hvordan Jordens store motor driver pladebevægelser, supervulkaner og opbygningen af bjergkæder.