Projekter - Kristian Kronborg

SeSam

SeSam (Sediment Samarbejdet) er et samarbejdsprojekt som blev etableret i 2001 mellem de daværende jysk-fynske amter og den daværende afdeling for sedimentgeologi ved Geologisk Institut. Samarbejdet drejer sig om dels korrelation mellem aflejringer i boringer for herved at styrke en mere præcis kortlægning af grundvandsmagasinerne og dels at styrke den glacialgeologiske forskning i de kvartære sedimenter, deres dannelse og deres forekomstmåde.

Efter amternes nedlæggelse videreføres projektet af Ole Bjørslev Nielsen og Christian Kronborg med kontakter til personer fra de gamle amter om etablering af en ny og mere detaljeret kvartær litostratigrafi og udarbejdelse af kort og dynamiske modeller for de stratigrafiske enheders petrografiske, lermineralogiske og tekstrurelle sammensætning i tid og rum.