Projekter - Bent Vad Odgaard

Geomorfologi i et kulturlandskab – landskabsrekonstruktion af Alken Enge ved Skanderborg.

Ph.d.-projekt - Tidshorisont: 2011-2015
Deltagere: Niels Emil Søe (ph.d.-studerende), Søren Munch-Kristiansen og Bent Odgaard (vejledere)

Det landskab vi ser i dagens Danmark, er ikke alene et restultat af isens, vandets og vindens langsomme påvirkninger, men skyldes i lige så høj grad menneskets påvirkninger igennnem årtusinder. Dette forskningsprojekt skal i et østjysk værkstedsområde belyse de komplekse samspil mellem de geomorfologiske processer og kulturlandskabet, ved at udvikle redskaber og tilgange til at sammenkoble og analyse landskabsdata fra meget forskellige kilder.  Dette foregår bl.a. ved at udvikle nye, integrerede tilgange til landskabsrekonstruktion vha. geologiske 3D modeller og geofysiske metoder.

Resultaterne fra projektet vil bidrage til øget indsigt i, hvordan vigtige hydrologiske, jordbundsmæssige og erosionsrelaterede processer i et dansk landskab er modificeret af menneskets årtusindlange naturudnyttelse.


 

Nørre Vosborg i tid og rum

Tidshorizont: 2006 – 2012.
Deltagere: Bent Odgaard, Kristian Dalsgaard (lektor emeritus ), Anders Bøgh (projektleder, Institut for Kultur og Samfund, Historisk Afdeling, AU) samt talrige andre.

Forskningsprojektet er en tværfaglig, videnskabelig undersøgelse af herregården Nørre Vosborg og dens omgivelser fra vikingetiden til i dag. Den geologiske del omhandler en landskabsrekonstruktion omkring herregården og dens forløber, herunder de processer der skabte landskaberne samt den stormflod der ødelagde det middelalderlige Vosborg.


 

Citycore - Geocenterprojekt

Tidshorizont: 2011-2012
Deltagere: Bent Odgaard, Kurt Kjær (projektleder, Statens Naturvidenskabelige Museer) samt flere andre fra IGG og GEUS.

Rækken af københavnske søer fra Kastellet til Botanisk Have og Tivoli er del af den voldgrav, der engang snoede sig beskyttende omkring byens landside. Formålet med projektet er at tappe sedimentserierne i søerne for oplysninger om de miljøændringer og deres indvirkning på økosystemet, der fulgte med Københavns urbanisering i de sidste 360 år. Vi vil især undersøge sedimenternes indhold af antropogent materiale: kloak-spildevand og forbrændingsrester (forkullede partikler, sodpartikler og tungmetalrester), samt ændringer i søernes nære omgivelser (pollen, mikrosporer, udskyllede planterester) og sidst, men ikke mindst, ændringer i søernes eget liv og næringsforhold (muslinger, snegle og andre limniske organismer).